Menu Zamknij

O nas - poznaj fundację fforma

Misja Fundacji FFORMA

Fundacja fforma powstała, by wspierać aktywność kulturalną, artystyczną i każdą, która służy nie tylko rozwojowi jednostki, ale również integracji wspólnot artystycznych i społeczności lokalnych. Fundacja za cel postawiła sobie edukację i integrację społeczności przez podejmowanie różnorakich inicjatyw mających na celu upowszechnienie sztuki, kultury. Dzięki naszej działalności możesz wziąć udział w takich wydarzeniach jak: warsztaty plastyczne, warsztaty artystyczne, na fotografów czeka tematyczny plener fotograficzny, wyprawa fotograficzna czy też kurs fotograficzny. Wszystko po to, aby obserwować jak zmienia się nasz stosunek do naszego otoczenia, jak i samo otoczenie. Równolegle dzięki naszym darczyńcom pragniemy wspierać najmłodszych artystów, po to, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do twórczości, rozwijania kreatywności i współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Sztuka dla ludzi

Sztuka ma ogromną siłę oddziaływania dla otoczenia. Ważnym motorem rozwoju społeczności lokalnych jest swoboda i kreatywność działań artystycznych. Zadaniem artysty jest wywieranie wpływu — tworzenie czegoś, co wywołuje emocje, skłania do refleksji i sprawia, że ludzie patrzą na świat inaczej. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek z odpowiednią motywacją może wpływać na swoje najbliższe otoczenie, a co za tym idzie być artystą. To właśnie ci bohaterowie sprawiają, że przestrzeń publiczna tętni życiem, zwracają uwagę na potrzeby, trafnie wskazują mankamenty i niesprawiedliwości. Bycie artystą to też zachwycanie swoich widzów przez ukazywanie przez pryzmat własnych doświadczeń i spojrzenia, najpiękniejszych fragmentów otaczającego życia.

Ludzie dla sztuki

Branża artystyczna to dziedzina najsłabiej opłacana, jednocześnie sztuka jest obecna w prawie każdym aspekcie naszego życia i ma ogromne znaczenie na jego jakość. Profesjonalizacja artysty to ciężka droga, a ich aktywność jest najczęściej traktowana jako towarzyszące hobby. Żeby realizować swoją pasję, a przede wszystkim tworzyć bardzo często podejmują się zajęć, które nie są związane z wyuczonym zawodem. Jako fundacja czujemy się zobowiązani do wspierania i inspirowania artystów na początku ich kariery. Wspólnie postarajmy się, aby wartościowe dzieła, stworzone przez ludzi z ogromnym talentem, spotkały się z zasłużonym uznaniem. Doceńmy ich wysiłki proporcjonalnie do ilości nauki, czasu, wiedzy a przede wszystkim umiejętności włożonych w ich pracę.

Kilka informacji formalnych o Fundacji

Organy fundacji

Zarząd fundacji:

 • Hubert Zasępa (prezes zarządu)
 • Marta Zasępa
 • Agnieszka Matuszewska

Rada fundacji:

 • Fryderyk Fułek (przewodniczący)
 • Piotr Fułek
 • Magdalena Bartoszek

Statut fundacji FFORMA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja FFORMA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fryderyka Fułka zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Arkadiusza Szkurłata w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul. Kilińskiego 30/3, w dniu 8 stycznia 2013 roku.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Celem Fundacji jest:
  1. wspieranie aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej,
  2. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,
  3. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. podejmowanie inicjatyw edukujących i integrujących społeczeństwo.
 2. Statut dopuszcza możliwość zmian celu Fundacji, z tym zastrzeżeniem iż wprowadzone zmiany nie narusza istoty działania Fundacji.

§6

 1. Cele realizowane są poprzez:
  1. organizowanie różnych form pracy kulturalno-oświatowej,
  2. wspieranie działań artystycznych, organizowanie plenerów artystycznych,
  3. organizowanie działalności sportowej,
  4. wspieranie niszowych dyscyplin sportowych,
  5. podejmowanie działań integrujących społeczeństwo wokół wartości kulturalnych i sportowych,
  6. edukację poprzez działalność wydawniczą.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych) z czego 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.

§9

Cały dochód z działalności Fundacji będzie przeznaczany na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rozdział V. Rada Fundacji

§11

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji i jest wybierana na czteroletnią kadencję z możliwością wyboru na kolejną kadencję.
 2. Rada składa się przynajmniej z 3 osób. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator oraz wchodzi w jej skład. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą dotychczasowi członkowie Rady zwykłą większością głosów.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku jednomyślnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. śmierci członka.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie są i nie mogą być członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§12

Do zadań Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Rady, z wyłączeniem powoływania pierwszego składu Rady Fundacji, którą powołuje Fundator,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, z wyłączeniem powoływania pierwszego składu Zarządu Fundacji, który powołuje Fundator;
 5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 7. zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji.

§13

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady i prowadzi jej posiedzenia z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów.
 4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. śmierci członka Zarządu.
 5. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

§16

 1. Zarząd zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w każdym innym uzgodnionym miejscu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział VII. Sposób reprezentowania fundacji

§17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

Rozdział VIII. Działalność gospodarcza

§18

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w następującej klasyfikacji działalności gospodarczej PKD:
  • 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  • 58.11.Z – Wydawanie książek,
  • 58.13.Z – Wydawanie gazet,
  • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  • 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  • 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  • 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
  • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,
  • 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
  • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
  • 91.01.A – Działalność bibliotek,
  • 91.01.B – Działalność archiwów,
  • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
  • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
  • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
  • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§19

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu na zasadach wskazanych powyżej, nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 3. Zmiany celu określonego w akcie założycielskim dokonywać może wyłącznie Fundator.
 4. Fundacja w toku swej działalności może określać dodatkowe cele i sposoby ich realizacji, nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Dofinansowania projektów

„Stradom w fformie”

Organizowanie społeczności lokalnej w poszczególnych dzielnicach Miasta Częstochowy. Organizowanie społeczności lokalnej oddzielnie w 4(czterech) dzielnicach Miasta Częstochowy, z wył. dzielnic Raków i Stare Miasto.

„Kreatywne Podwórko”

Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Częstochowa.
Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr CRU/2857/2014 zawartą 28 lipca 2014 r. w Częstochowie. Przedmiotem zadania było profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę Raków w Częstochowie. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty animacyjne, turnieje sportowe oraz festyn podsumowujący.

Zbiórki publiczne

Stradom w FFORMIE

Nr zbiórki:2014/510/OR
Data wpływu zgłoszenia zbiórki: 2014-09-08
Stan zbiórki: Zakończona
Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej: 2014-09-14 – 2014-09-15
Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: Dzielnica Stradom w Częstochowie
Sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej: zbiórka do puszek
Liczba osób zaangażowanych w zbiórkę: 4
Cel zbiórki: Celem zbiórki publicznej jest zgromadzenie środków na program aktywizacji dzielnicy Stradom w Częstochowie: przeprowadzenie zajęć sportowych i plastycznych, konkursów plastycznych oraz prowadzenie serwisu internetowego dla mieszkańców dzielnicy.
Data wpływu sprawozdania: 2014-09-27
Data publikacji sprawozdania: 2014-09-29
Okres sprawozdawczy: 2014-09-14 – 2014-09-15
Status wpływu sprawozdania: Wpłynęło w terminie
Status sprawozdania: Zatwierdzone
Suma zebranych środków pieniężnych: 644,12 zł